REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ “KURSWORDPRESS”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu „Kurs WordPress”, udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej poznajwp.pl
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Organizator – DiDHost sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. M. C. Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598679; NIP: 712 330 67 28, tel. 793 42 72 72
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto na stronie internetowej poznajwp.pl umożliwiające dostęp do Szkolenia, a także Konsultacji indywidualnych. 
  • Konto – zapis informatyczny części Serwisu, dzięki któremu Użytkownik może korzystać ze Szkolenia
  • Szkolenie – szkolenie online dostępne na Koncie Użytkownika.
  • Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem poznajwp.pl
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów Serwisu.

§2. Wymagania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z usług dostępnych w Serwisie mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. 
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • posiadanie dostępu do sieci (połączenie z Internetem)
  • połączenie z Serwisem za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlenie Szkolenia; 
  • korzystania z aktualnej wersji przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Safari, Edge. 
  • obsługiwanie plików cookies w przeglądarce.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu, jeżeli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika. 
 4. Organizator podejmuje wszystkie możliwe działania, aby dostęp do materiałów Serwisu przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Użytkowników. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do materiałów Serwisu, które będą wynikały z niezbędnych napraw, konfiguracji, tworzenia kopii zapasowych Serwisu. 

§3. Warunki skorzystania z zasobów Serwisu

 1. W celu skorzystania z zasobów serwisu w zakresie Szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza oraz uiszczenia opłaty za kurs w kwocie zgodnej z cennikiem umieszczonym w serwisie poznajwp.pl
 2. W formularzu Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:
  • adresu email,
  • imienia oraz nazwiska,
  • nazwy firmy (opcjonalnie),
  • adresu zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • numeru telefonu.
 3. Po dokonaniu opłaty za kurs oraz wypełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje na swój adres email potwierdzenie dostępu do Szkolenia na czas określony. Każde szkolenie lub zestaw szkoleń może mieć inny czas dostępu liczony w dniach, np. 290 dni. Informacja na ten temat podana jest w opisie Szkolenia a Użytkownik po zalogowaniu się może na bieżąco śledzić to ile dni pozostało do końca ważności szkolenia. Po upływie tego okresu Użytkownik traci dostęp do Szkolenia. Jeśli po tym czasie Użytkownik zechce wrócić do Szkolenia musi ponownie dokonać jego zakupu. 
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności przez ich operatora (zob. warunki płatności)
 5. W celu korzystania ze Szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do zalogowania się do Serwisu za pomocą swojego adresu email lub nazwy użytkownika oraz hasła. 
 6. Użytkownik ma dostęp do szkolenia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czas i termin korzystania z Serwisu zależy wyłącznie od woli Użytkownika. 
 7. Użytkownik może skorzystać również z Indywidualnych Konsultacji poprzez wybranie:
  • czasu trwania konsultacji, 
  • datę konsultacji
  • godzinę konsultacji
  • wskazanie przedmiotu konsultacji 
  • podanie danych: imię, nazwisko, adres email, telefon. 
 8. Indywidualne Konsultacje odbywają się na platformie ZOOM poprzez przekazanie Użytkownikowi linka do spotkania po zaksięgowaniu wpłaty. 
 9. Po otrzymaniu dostępu do Szkolenia, a także po odbyciu Indywidualnych Konsultacji prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, co użytkownik przyjmuje do wiadomości. 

§4. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • nieudostępniania swojego Konta osobie trzeciej,
  • niedokonywania modyfikacji treści Szkolenia oraz udostępnionych materiałów,
  • korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§5. Warunki płatności

 1. Organizator umożliwia skorzystanie z różnych sposób płatności za usługi Serwisu. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest na stronie: Metody płatności. W przypadku korzystania z pośrednictwa operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot. 
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 3. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę Użytkownik powinien poinformować Organizatora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 4. Organizator w przypadku, o którym mowa w ust. 3 przesyła fakturę na podany adres email w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. 
 5. Organizator może wprowadzić dodatkowe Usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim przypadku skorzystanie z dodatkowej Usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie. 

§6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi poprzez Konto, w tym w szczególności materiały szkoleniowe stanowią wyłączną własność Organizatora i są objęte prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509)
 2. Materiały udostępnione Użytkownikom mogą być przez nich wykorzystane wyłącznie na użytek własny. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie powielania, nie udostępniania, nie rozpowszechniania, nie modyfikowania, nie publikowania udostępnionych materiałów ani też nie odsprzedawania prawa dostępu do nich. 

§7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez Serwis zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  • w przypadku Szkolenia – od momentu otrzymania dostępu do Szkolenia
  • w przypadku Indywidualnych Konsultacji – po ich odbyciu. 

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem dedykowanego adresu email: lp.pwjanzopobfsctd@olleh
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamacje (email, dane umożliwiające jego identyfikację w Serwisie),
  • wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji,
  • wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy. 
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Organizator zwróci się do Użytkownika nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 4. Organiator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty email Użytkownika lub inny adres elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

§9. Wyłączenie przepisów o rękojmi

 1. W przypadku korzystania z oferty Organizatora przez przedsiębiorców z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec takich podmiotów. 

§10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. 
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie RODO, jest Organizator, z którym można się skontaktować poprzez:
  • wysłanie listu poleconego na adres korespondencyjny Operatora: Bystrzyca 10F, 20-258 Lublin
  • poprzez wysłanie wiadomości email na adres: hello@poznajwp.pl
 3. Dane osobowe są zbieranie poprzez formularz zgłoszeniowy wypełniany podczas rejestracji i są przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres jej obowiązywania; 
  • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy Stronami – w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy przez okres obowiązywania umowy; 
  • realizacji obowiązków podatkowych – wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 5 lat od końca roku podatkowego; 
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub obrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe, aby była możliwość zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy. 
 5. Administrator udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:
  • gdy taki obowiązek wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług np. 
  • usług teleinformatycznych np. hosting, dostarczanie i utrzymywanie systemów informatycznych
  • usług księgowych, 
  • usług doradczych i prawnych. 
 7. Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji ustalającej uprawnienia do udostępnienia danych. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
  • prawo dostępu do danych osobowych 
  • prawo do otrzymania kopii danych 
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych 
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, 
  • prawo do sprzeciwu 
 9. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe i poinformować z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać.  
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
 11. Dodatkowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. 
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach poprzez wiadomość dostępną na Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nowa treść regulaminu zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej poznajwp.pl w zakładce Regulamin. 
 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej, na Koncie Użytkownika lub od dnia otrzymania wiadomości email o dokonanej zmianie Regulaminu. 
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub stanie się niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub zostanie uznane za takie przez odpowiedni organ, taka część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za zmienioną w zakresie wymaganym do nadania jej ważności i wykonalności, natomiast pozostałe części Regulaminu pozostają ważne i wykonalne.   
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
  2022 r., poz. 2509) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 
  2020 r., poz. 287)
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5 lutego 2023 roku