Regulamin

§1 Definicje

 1. Sprzedający:
  Krzysztof Wojteczko
  Didwear sp. z o.o.
  M.C. Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin
  NIP: 7123306728 REGON: 363647654 KRS: 0000598679
 2. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Platforma edukacyjna– strona zawierająca Produkty cyfrowe i fizyczne, dostępna pod adresem https://poznajwp.pl poprzez, którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych jak również zamawiać produkty fizyczne
 6. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, warsztat, e-book, nagranie webinaru, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 7. Produkt fizyczny – produkty dostępne w dziale Gadżety, np. koszulki, kubki, książki itp.
 8. Sprzedaż ciągła– produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 9. Sprzedaż okresowa– produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży w okresach wyznaczanych przez Sprzedającego.
 10. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy edukacyjnej  https://poznajwp.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych lub/i fizycznych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies) , wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego,dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§3 Warunki dostępu

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego o czym traktuje osobny dokument Polityka Prywatności. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy edukacyjnej.
 2. Przedmiotem świadczeń Plaformy edukacynej poznajWP.pl jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Kupującego na platformie edukacyjnej.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z kodu rabatowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego lub fizycznego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.
 4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego.
 5. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto na Platformie edukacyjnej.
 6. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 7. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie edukacyjnej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.
 8. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

§4 Koszty i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży wybranych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach platformy edukacyjnej.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o dostęp do kursu przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal, Stripe lub Przelewy24. W przypadku zaksięgowanej płatności przez dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.
 4. Operatorem płatności jest:
  1. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  2. Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA
  3. PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone

§5 Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Kupujący, który nie rozpoczął korzystania z wykupionego kursy może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Rozpoczynając korzystanie z kursu Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu pierwszej partii materiału (pierwszej lekcji) kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.
 4. Reklamacje można składać mailowo na adres [email protected] . Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie Kupującego co do formy materiałów, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący rejestrując się na Platformie edukacyjnej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjnymi dotyczącymi nowych Produktów cyfrowych lub wydarzeń promowanych przez właściciela Platformy edukacyjnej.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Rejestrując się na Platformie edukacyjnej PoznajWP.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptował ich postanowienia.